Translation

dialogGpsSettingsPromptMessage
English
Key English Turkish
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Rotaları sil
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone. Delete selected tracks?

To confirm deletion, enter the following code to continue.
Uyarı: Bu işlem geri alınamaz. Seçilen parçalar silinsin mi?

Silme işlemini onaylamak için devam etmek üzere aşağıdaki kodu girin.
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Uyarı:Bu eylem geri alınamaz.

%1$s? isimli rotayı silmek istediğinizden emin misiniz?
dialogTrackResumeTitle Resume track Devam et
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the tracking first. Rota kaydediliyor. Lütfen devam etmeden önce kaydı duraklatın veya durdurun.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Hedefteki %1$s profili boş değil. Önce lütfen resetleyin...
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktif profil %1$s, %2$s ile değiştirilecek. Devam?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Bu rotanın kaydedildiği %1$s profili artık yok. Kullanımdaki %2$s profilliyle devam etmek ister misiniz?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Rota %1$s profilinde devam ettirilecek. Devam?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Hata. Lütfen tekrar deneyin.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Devam ediliyor, lütfen bekleyin…
dialogTracksShareTitle Share tracks Rotaları paylaş
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Hata uluştu. Lütfen tekrar deneyin.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Bir defada 100 rotadan fazlası paylaşılamaz.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Konum kapalı
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Konum kapalıyken uygulamanın birçok özelliğini kullanamayacaksınız.

Lütfen Konum'un açık olduğundan ve 'Yüksek doğruluk' ayarında bulunduğundan emin olun.

Konum ayarlarını açmak istiyor musunuz?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Barometrik yükseklik sorunu
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrik yükseklik, GPS rakımı ile tutarsızlık nedeniyle zorla kapatıldı!

Lütfen kapalı veya klimalı alanlarda kullanmayın!
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Uyarı
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrik yükseklik sadece açık havada çalışır.

Lütfen bazı araçlar ve uçaklar gibi kapalı veya klimalı alanlarda kullanmayın.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Uyarı
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Termo Barometre doğruluğu dış hava sıcaklığına bağlıdır.

Lütfen bazı araçlar ve uçaklar gibi kapalı veya klimalı alanlarda kullanmayın.
dialogResetTitle Finish Bitiş
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Bu rotayı sonlandır ve yeni bir rotaya hazırlan?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Herhangi bir rota kaydedilmedi. Ölçümleri sıfırla?
dialogScreenHudMode HUD mirror mode HUD ayna modu
dialogScreenOrientationAuto Automatic Otomatik
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Dikey
dialogScreenOrientationLandscape Landscape Yatay
dialogScreenOrientationReversePortrait Portrait (reverse) Portre (ters)
dialogScreenOrientationReverseLandscape Landscape (reverse) Manzara (ters)
Key English Turkish
dialogEnergyParamsEfficiency Overall thermal efficiency (η) Genel termal verimlilik (η)
dialogEnergyParamsTitle Energy parameters Enerji parametreleri
dialogEnterCodeMessage Enter code Kodu gir
dialogFencesAdd Add fence here Burayı korumaya ekle
dialogFencesEdit Edit fence Korunan alanı düzenle
dialogFencesRemove Remove fence Korunan alanı sil
dialogFencesShowFences Show fences Korunan alanları göster
dialogFencesUpdate Update fence location Koruma alanını güncelle
dialogFileChooseSelectFolder Select this folder Bu dosyayı seç
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
Google, haritalarının içeriğinin yakalanmasına izin vermiyor, bu yüzden önce harita türü değiştirilmeli.

Harita türü değiştirilsin mi?
dialogGpsIntervalLabelLess
Less accuracy, uses less battery

Daha az doğruluk, daha az pil kullanır
dialogGpsIntervalLabelMore
More accuracy, uses more battery

Daha fazla doğruluk, daha fazla pil kullanır
dialogGpsIntervalNote Keep this value below 3 sec to get the most accurate readings and consistent behavior! En doğru ve en tutarlı sonuçları elde etmek için bu değeri 3 saniyenin altında tutun!
dialogGpsIntervalTitle GPS update interval GPS tazeleme hızı
dialogGpsIntervalValue %1$s
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Konum kapalıyken uygulamanın birçok özelliğini kullanamayacaksınız.

Lütfen Konum'un açık olduğundan ve 'Yüksek doğruluk' ayarında bulunduğundan emin olun.

Konum ayarlarını açmak istiyor musunuz?
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Konum kapalı
dialogHapticIntensityTitle @string/pref_haptic_feedback_intensity_title
dialogLayoutChoosePrompt Current layout will be overwritten.

Apply the selected layout?
Ekran düzeni değişecek.

Seçilen düzeni uygulamak istiyor musunuz?
dialogLayoutChooseSubtitle Choose display layout Ekran düzeni seçin
dialogLayoutChooseTitle Layout Düzen
dialogLayoutEmptyInfoMessage There should be at least one meter present in the layout. Burada en az bir gösterge türü olmalı.
dialogLayoutEmptyInfoTitle Layout Düzen
dialogLayoutRemoveEntryMessage Remove this field? Bu alan kaldırılsın mı?
dialogLayoutsInfoMessage Quickly change display layout from a set of predefined layouts.

Then long-click any field to further customize the display via pop-up menus.

Portrait and landscape screen orientations have completely independent layouts.
Varsayılan ekran düzenini kolayca değiştirir.

Açılır menüler sayesinde ekran düzenini daha da özelleştirmek için herhangi bir gösterge alanına uzun tıklayın.

Ekran düzeni seçenekleri cihazın dikey kullanımında geçerlidir. Yatay durumdaki ekran düzeni diğerlerinden bağımsız olarak düzenlenebilir ve kullanılabilir.
dialogLayoutsInfoTitle Layouts Düzen
dialogLicenseUpgradeButton1 @string/licenseUpgradeTitle
dialogLicenseUpgradeButton2 Watch promo video Reklam videosunu izleyin
dialogLicenseUpgradeMessage This feature requires a subscription license.

Alternatively, you can watch a short promo video to get free credit.
Bu özellik, abonelik lisansı gerektirir.

Alternatif olarak ücretsiz kredi almak için kısa bir reklam videosu izleyebilirsiniz.
dialogLocationPermissionRequest The app needs to access your location to record your outdoor activities. Açıkhava aktivitelerinizi kaydetmesi için uygulamanın konumunuza erişmesi gerekiyor .

Loading…

User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

a month ago
User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

4 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogGpsSettingsPromptMessage
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 294