Translation

pref_text_automatic
English
Key English Turkish
sensorProperitesTriggersCountInfo Number of triggers (e.g. magnets) used by the sensor. Sensors with no external triggers usually have a single internal trigger. Sensör tarafından kullanılan tetikleyici sayısı (örneğin mıknatıslar). Harici tetikleyici olmayan sensörlerde genellikle tek bir dahili tetikleyici bulunur.
sensorProperitesEnableFiltering Data filtering Veri filtreleme
sensorProperitesEnableFilteringInfo This will perform additional filtering on sensor data, possibly improving accuracy, but introducing a few seconds of delay. Disabled by default. Bu, sensör verileri üzerinde ek filtreleme gerçekleştirir, muhtemelen doğruluğu artırır ama birkaç saniye gecikmeye neden olur. Varsayılan olarak devre dışıdır.
sensorProperitesFilterIntervalInfo Filter interval, i.e. strength of the filter. Larger values will filter more, but will also introduce more delay. Filtre aralığı, yani filtrenin gücü. Daha büyük değerler, daha fazla filtre uygular ancak daha fazla gecikmeye neden olur.
sensorProperitesActivityRecognition Physical activity recognition Fiziksel aktivite tanımlama
sensorProperitesActivityRecognitionInfo Sensor will provide data only when your physical activity is recognized to be compatible with sensor purpose. For example, Step sensor will count steps while walking or running, not while riding a bike. Note, this may not be accurate and can be laggy. Google Play services are required. Sensör; sadece fiziksel aktiviteniz, sensörün amacına uygun kabul edildiğinde veri sağlayacaktır. Örneğin adım sensörü bisiklet sürerken değil, yürürken veya koşarken adımları sayar. Bunun doğru olmayabileceğini ve gecikmeli olabileceğini unutmayın. Google Play Hizmetleri gereklidir.
sensorProperitesNoAlarm Do not alarm
sensorProperitesNoAlarmInfo Use the sensor if available, but do not notify or alarm when unavailable. Useful for unimportant sensors that are not essential for an activity. Disabled by default.
sensorStatusConnected Connected Bağlandı
sensorStatusConnecting Connecting… Bağlanıyor…
sensorStatusDisconnected Disconnected Bağlantı başarısız
pref_text_off Off Kapalı
pref_text_min Min En düşük
pref_text_medium Medium Orta
pref_text_max Max En yüksek
pref_text_automatic Automatic Otomatik
settingsTitle Settings Ayarlar
pref_category1_title Sound Ses
pref_category2_title Display Görünüm
pref_category_general_title General Genel
pref_category_language_title Language Dil
pref_category_appearance_title Appearance Görünüm
pref_category_background_title @string/pref_background_pattern_dialog_title
pref_category_speedo_title Speedometer Hızölçer
pref_group_powermeter_title Power and Energy Güç ve enerji
pref_category_power_mode_title Power display mode Güç gösterim modu
pref_category_params_title Parameters Parametreler
pref_group_units_title Units Birimler
pref_category_units_title Units of measure Ölçü birimi
pref_category_colors_light_title Light theme Açık Tema
pref_category_colors_dark_title Dark theme Koyu Tema
Key English Turkish
pref_speechToasts_title Short notes Kısa notlar
pref_speechTrackingStatus_summary Speak when tracking starts, stops, and pauses Kayıt başladığında, durakladığında ve durduğunda sesli bildir
pref_speechTrackingStatus_title Tracking Kayıt
pref_speed_calculate_mode_summary (All profiles) Recalculate speed from distances, do not use GPS value directly. This may provide more stable speed readings over GPS (Doppler) values. (Tüm profiller) Hızları mesafelerden yeniden hesaplayın, doğrudan GPS değerini kullanmayın. Bu, GPS (Doppler) değerleri üzerinden daha kararlı hız okumaları sağlayabilir.
pref_speed_calculate_mode_title Recalculate speed Hızı yeniden hesapla
pref_speedo_display_mode_dialog_title Speedo appearance Hızölçeri göster
pref_speedo_display_mode_entries_0 Graphic & Digital Grafik & Dijital
pref_speedo_display_mode_entries_1 Graphic Grafik
pref_speedo_display_mode_entries_2 Digital Dijital
pref_speedo_display_mode_summary @null
pref_speedo_display_mode_title Appearance Görünüm
pref_speedo_indicator_needle_summary Show the needle in graphic indicator Grafiksel göstergede ibreyi göster
pref_speedo_indicator_needle_title Needle İbre
pref_speedometer_limit_dialog_title Speed indicator max gösterilecek en fazla hız
pref_speedometer_limit_title Indicator max En Yüksek Gösterge Değeri
pref_text_automatic Automatic Otomatik
pref_text_max Max En yüksek
pref_text_medium Medium Orta
pref_text_min Min En düşük
pref_text_off Off Kapalı
pref_track_charts_summary Choose various activity parameters to be saved as charts with every track. Speed and altitude data are always saved. Her rota için çizelge olarak kaydedilecek çeşitli etkinlik parametrelerini seçin. Hız ve irtifa verileri her zaman kaydedilir.
pref_track_charts_title Chart types… Gösterge Tipleri…
pref_units_altitude_dialog_title Altitude units Yükseklik birimi
pref_units_altitude_entries_0 Metric [m] Metrik [m]
pref_units_altitude_entries_1 Imperial [ft] Imperial [ft]
pref_units_altitude_title Altitude Yükseklik
pref_units_distance_dialog_title Distance units Mesafe birimi
pref_units_distance_entries_0 Metric [m, km] Metrik [m, km]
pref_units_distance_entries_1 Imperial [ft, mi] Imperial [ft, mi]
pref_units_distance_title Distance Mesafe
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings
Translated Urban Biker/Strings
Translated Urban Biker/Strings
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

User avatar davorpa

Suggestion accepted

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
User avatar None

Suggestion added

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
pref_text_automatic
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 650