Translation

infoMeterModeWriggleMsg
English
Key English Turkish
infoMeterModeDistanceOdoTitle Odometer Kilometre Sayacı
infoMeterModeDistanceOdoMsg Total distance traveled since first profile use. Profilin ilk kullanımından beri kaydedilen toplam mesafe.
infoMeterModeDurationTitle Duration Süre
infoMeterModeDurationMsg Duration of the trip, possibly excluding any pauses or stops. Yolculuk süresi (muhtemelen durma ve duraklamalar hariç).
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Geçen Süre
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Geçen süre, duraklamaları içerir fakat durdurmaları içermez.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Enerji
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Verimlilik ve BMR dikkate alınarak hesaplanan, rotada harcanan toplam enerji.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Etki (kümülatif)
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Harcanan enerjinin bir kısmı, ortalama hıza yakın sabit bir hızda gidildiğinde aynı gezintiyi yapmak için yeterli olabilir. Ortalama hız ne kadar yüksekse o kadar iyidir.
infoMeterModeAscentTitle Ascent Tırmanma
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Birikimli yükseklik kazancı (tırmanış).
infoMeterModeDescentTitle Descent İniş
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Birikimli yükseklik kaybı(iniş).
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Yalpalama
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Rotanın düz bir çizgiden sapmasının ölçülmesi yani rotanın düz bir çizgi çizip çizmediği değil alanı ne kadar doldurduğudur. Düşük olması çoğunlukla daha iyidir.
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Yükseklik
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Deniz seviyesinden yükseklik(rakım).
infoMeterModeSlopeTitle Slope Eğim
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Eğim(derece), sıfırın yatay olduğu kabul edilerek arazi meyilini belirten sayıdır. Yüksek sayı daha dik bir çıkış anlamına gelirken negatif sayı inişi belirtir.
infoMeterModeSpeedTitle Speed Hız
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Birim zamanda katedilen anlık mesafe.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Dikey Hız
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Yukarı(pozitif) ya da aşağı(negatif) dikey yönde hız.
infoMeterModePaceTitle Pace Tempo
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Devrik hız, yani birim mesafe başına geçen süre.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Hızlanma
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Zaman içinde hızın değişim oranı.

Negatif olması yavaşlama anlamına gelir.
infoMeterModePowerTitle Power Güç
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when going downhill or braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Aktivite sırasında sarfedilen güç (sürükleme kuvveti, yükseklik değişikliği vs. nedeniyle)

Negatif olması güç kazancı anlamına gelir örneğin yokuş aşağı ya da frenlemede.

Kcal/h veya kJ/h , hesaplamalarında verimliliği ve BMH'yi de dikkate alır.
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional Threshold Power İşlevsel Eşik Gücü
Key English Turkish
infoMeterModeRadiusTitle Radius Yarıçap
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Eğim(derece), sıfırın yatay olduğu kabul edilerek arazi meyilini belirten sayıdır. Yüksek sayı daha dik bir çıkış anlamına gelirken negatif sayı inişi belirtir.
infoMeterModeSlopeTitle Slope Eğim
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Birim zamanda katedilen anlık mesafe.
infoMeterModeSpeedTitle Speed Hız
infoMeterModeStepCadenceMsg Number of steps per minute. Dakika başına adım.
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence Adım temposu
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Kaydedilen adım sayısı.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Adım
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Cihazla veya harici bir sensörle ölçülen ortam sıcaklığı.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Sıcaklık
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Yükselirken ya da alçalırken oluşan gün kaybı/kazancı -

Negatif olması güç kazancı anlamına gelir (alçalma).

Kcal/h veya kJ/h , hesaplamalarında verimliliği de dikkate alır.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Dikey Güç
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Yukarı(pozitif) ya da aşağı(negatif) dikey yönde hız.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Dikey Hız
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Rotanın düz bir çizgiden sapmasının ölçülmesi yani rotanın düz bir çizgi çizip çizmediği değil alanı ne kadar doldurduğudur. Düşük olması çoğunlukla daha iyidir.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Yalpalama
licenseDialogMapsTab Maps Harita
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Seçili lisans ürününe zaten sahipsin
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Uygulama başarıyla lisanslandı. Desteğiniz için teşekkürler!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Yükleniyor…
locale en tr
manageSubscriptions Manage subscriptions Abonelikleri yönet
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox Haritaları
🔹 Reklam yok
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Uydu
mapLayerStreet Street Sokak

Loading…

User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infoMeterModeWriggleMsg
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 1050