Translation Read only

licenseSuccessDialogTitle
English
Key English Turkish
toastSharingError Error during sharing actions Aktivite paylaşılırken hata gerçekleşti
toastSharingPermissionsError Error posting, please check permissions Gönderi hatası. Lütfen izinleri kontrol edin
toastSharingNoGpxError Error, no GPX file in the track Hata, GPX dosyası yok
toastUpdatingSuccess Successfully updated Başarıyla yükseltildi
toastSoundsEnabled Sounds enabled Ses etkin
toastSoundsDisabled Sounds disabled Ses devredışı
toastSensorEnabled Sensor enabled Sensör etkin
toastSensorDisabled Sensor disabled Sensör devredışı
toastAutoThemeActivated Automatic visual theme activated Otomatik görsel tema aktif
toastCancelled Canceled İptal edildi
toastScreenPocketModeActive Pocket mode active Cep modu aktif
toastScreenWavingModeActive Waving mode active Karartma modu aktif
notificationTitle @string/app_name
notificationTitleAdvanced %1$s
notificationTitleAdvancedPaused Paused: %1$s Duraklatıldı: %1$s%1$s
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Uygulama başarıyla lisanslandı. Desteğiniz için teşekkürler!
ongoingNotificationChannelName Ongoing notification Devam eden bildirim
ongoingNotificationChannelDescription Providing control of the foreground service and easy access to the app Önplan hizmetinin kontrolünü sağla ve uygulamaya kolay erişim sağla
cautionTitle Caution Dikkat
dialog_default_color_light_title Light color theme Açık renk tema
dialog_default_color_dark_title Dark color theme Koyu renk tema
dialog_default_map_track_colors_title Map track colors Mevcut rota rengi yazısı
dialog_default_color_text This will load the default colors. Are you sure? Varsayılan renkler yüklenecek. Emin misiniz?
dialog_defaultConfirmation Are you sure? Emin misin?
dialog_volume_bell_text Bell Zil
dialog_volume_roaring_text AVAS Sesli İkaz
dialog_volume_effects_text Effects Efektler
dialog_volume_tallies_text Tallies Çetele
dialog_volume_alarms_text Alarms Alarmlar
dialog_volume_speech_text Speech Sesli Bildiri
Key English Turkish
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Kaydedilen adım sayısı.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Adım
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Cihazla veya harici bir sensörle ölçülen ortam sıcaklığı.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Sıcaklık
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Yükselirken ya da alçalırken oluşan gün kaybı/kazancı -

Negatif olması güç kazancı anlamına gelir (alçalma).

Kcal/h veya kJ/h , hesaplamalarında verimliliği de dikkate alır.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Dikey Güç
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Yukarı(pozitif) ya da aşağı(negatif) dikey yönde hız.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Dikey Hız
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Rotanın düz bir çizgiden sapmasının ölçülmesi yani rotanın düz bir çizgi çizip çizmediği değil alanı ne kadar doldurduğudur. Düşük olması çoğunlukla daha iyidir.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Yalpalama
licenseDialogMapsTab Maps Harita
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Seçili lisans ürününe zaten sahipsin
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Uygulama başarıyla lisanslandı. Desteğiniz için teşekkürler!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Yükleniyor…
locale en tr
manageSubscriptions Manage subscriptions Abonelikleri yönet
mapboxMapsFeatures 🔹 Mapbox maps
🔹 No ads
🔹 Mapbox Haritaları
🔹 Reklam yok
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Uydu
mapLayerStreet Street Sokak
mapLayerTerrain Terrain Arazi
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerFinish Finish Bitiş
mapMarkerMyLocation My location Konumum
mapMarkerStart Start Başlangıç
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Read only Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings
Read only Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
licenseSuccessDialogTitle
Flags
java-format
String age
2 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 169