Translation

infoMeterModeSlopeMsg
English
Key English Turkish
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Geçen Süre
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Geçen süre, duraklamaları içerir fakat durdurmaları içermez.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Enerji
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Verimlilik ve BMH dikkate alınarak hesaplanmış rotada harcanan toplam enerji.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Etki (kümülatif)
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Harcanan enerjinin bir kısmı, ortalama hıza yakın sabit bir hızda gidildiğinde aynı gezintiyi yapmak için yeterli olabilir. Ortalama hız ne kadar yüksekse o kadar iyidir.
infoMeterModeAscentTitle Ascent Tırmanma
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Birikimli yükseklik kazancı (tırmanış).
infoMeterModeDescentTitle Descent İniş
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Birikimli yükseklik kaybı(iniş).
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Yalpalama
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Rotanın düz bir çizgiden sapmasının ölçülmesi yani rotanın düz bir çizgi çizip çizmediği değil alanı ne kadar doldurduğudur. Düşük olması çoğunlukla daha iyidir.
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Yükseklik
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Deniz seviyesinden yükseklik(rakım).
infoMeterModeSlopeTitle Slope Eğim
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Eğim(derece), yerin yatayda sıfır olduğu kabul edildiğinde arazi meyilini belirten sayıdır. Yüksek sayı daha dik bir çıkış anlamına gelirken negatif sayı inişi belirtir.
infoMeterModeSpeedTitle Speed Hız
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Birim zamanda katedilen anlık mesafe.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Climb speed Tırmanma hızı
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Yukarı(pozitif) ya da aşağı(negatif) dikey yönde hız.
infoMeterModePaceTitle Pace Tempo
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Devrik hız, yani birim mesafe başına geçen süre.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Hızlanma
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Zaman içinde hızın değişim oranı.

Negatif olması yavaşlama anlamına gelir.
infoMeterModePowerTitle Power Güç
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Aktivite sırasında sarfedilen güç (sürükleme kuvveti, yükseklik değişikliği vs. nedeniyle)

Negatif olması güç kazancı anlamına gelir örneğin frenlemede.

Kcal/h veya kJ/h hesaplamalarında verimliliği ve BMH'nı da dikkate alır.
infoMeterModePowerBalanceTitle Power balance L/R Güç dengesi L/R
infoMeterModePowerBalanceMsg Power balance, presented as a fraction of left and right contributions to the total power output. Güç dengesi sağ ya da sol güç katkısının toplam güç üretimine bölünmesiyle gösterilir.
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional threshold power İşlevsel eşik gücü
infoMeterModeFuncThresholdPowerMsg Estimated maximum power that can be maintained for longer time periods.

The estimate highly depends on type and duration of this activity.
Daha uzun süreler boyunca korunabilecek tahmini maksimum güç.

Tahmin, büyük ölçüde bu aktivitenin türüne ve süresine bağlıdır.
infoMeterModeAvgActivePowerTitle Average active power Ortalama aktif güç
Key English Turkish
infoMeterModeMediaControlsMsg Shows currently playing media and provides basic controls.

Note: Permission is required for this to work.
Anlık oynatılan medyayı gösterir ve temel kontrolleri sağlar.

Not: Bu özelliğin çalışması için izin gereklidir.
infoMeterModeMediaControlsTitle Media controls Medya kontrolleri
infoMeterModeMediaPermissionMsg Permission required, tap controls to open settings İzin gereklidir, ayarları açmak için kontrollere tıklayın
infoMeterModeNoneMsg This only shows empty space. Bu sadece boş alan gösterir.
infoMeterModeNoneTitle No meter mode Sayaç modu yok
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Devrik hız, yani birim mesafe başına geçen süre.
infoMeterModePaceTitle Pace Tempo
infoMeterModePowerBalanceMsg Power balance, presented as a fraction of left and right contributions to the total power output. Güç dengesi sağ ya da sol güç katkısının toplam güç üretimine bölünmesiyle gösterilir.
infoMeterModePowerBalanceTitle Power balance L/R Güç dengesi L/R
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Aktivite sırasında sarfedilen güç (sürükleme kuvveti, yükseklik değişikliği vs. nedeniyle)

Negatif olması güç kazancı anlamına gelir örneğin frenlemede.

Kcal/h veya kJ/h hesaplamalarında verimliliği ve BMH'nı da dikkate alır.
infoMeterModePowerTitle Power Güç
infoMeterModePressureMsg Ambient pressure as measured with the device or an external sensor. Cihazla veya harici bir sensörle ölçülen ortam basıncı.
infoMeterModePressureTitle Pressure Basınç
infoMeterModeRadiusMsg Straight-line distance to the starting location, i.e. displacement. Başlangıç noktasına olan kuş uçumu mesafe.
infoMeterModeRadiusTitle Radius Yarıçap
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Eğim(derece), yerin yatayda sıfır olduğu kabul edildiğinde arazi meyilini belirten sayıdır. Yüksek sayı daha dik bir çıkış anlamına gelirken negatif sayı inişi belirtir.
infoMeterModeSlopeTitle Slope Eğim
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Birim zamanda katedilen anlık mesafe.
infoMeterModeSpeedTitle Speed Hız
infoMeterModeStepCadenceMsg Number of steps per minute. Dakika başına adım.
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence Adım temposu
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Kaydedilen adım sayısı.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Adım
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Cihazla veya harici bir sensörle ölçülen ortam sıcaklığı.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Sıcaklık
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Yükselirken ya da alçalırken oluşan gün kaybı/kazancı -

Negatif olması güç kazancı anlamına gelir (alçalma).

Kcal/h veya kJ/h , hesaplamalarında verimliliği de dikkate alır.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Climb power Tırmanma gücü
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Yukarı(pozitif) ya da aşağı(negatif) dikey yönde hız.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Climb speed Tırmanma hızı
infoMeterModeVibrationsMsg Vibrations as measured with the device. Useful when the device is held fixed to a vehicle (e.g. on a bike handlebars), and not in a hand or in a pocket. Cihazla ölçülen titreşimler. Cihaz elde veya cepte kullanılmadığında, bir araca (örneğin bisiklet gidonuna) sabit tutulduğunda kullanışlıdır.

Loading…

User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

a month ago
User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

3 years ago
User avatar KoanTau

New translation

Urban Biker / StringsTurkish

4 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infoMeterModeSlopeMsg
Flags
java-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 1242