Translation

infoMeterModeTemperatureTitle
English
Key English Turkish
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Birim zamanda katedilen anlık mesafe.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Dikey Hız
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Yukarı(pozitif) ya da aşağı(negatif) dikey yönde hız.
infoMeterModePaceTitle Pace Tempo
infoMeterModePaceMsg Inverse speed, i.e. time elapsed per unit of distance. Devrik hız, yani birim mesafe başına geçen süre.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Hızlanma
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Zaman içinde hızın değişim oranı.

Negatif olması yavaşlama anlamına gelir.
infoMeterModePowerTitle Power Güç
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when going downhill or braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Aktivite sırasında sarfedilen güç (sürükleme kuvveti, yükseklik değişikliği vs. nedeniyle)

Negatif olması güç kazancı anlamına gelir örneğin yokuş aşağı ya da frenlemede.

Kcal/h veya kJ/h , hesaplamalarında verimliliği ve BMH'yi de dikkate alır.
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional Threshold Power İşlevsel Eşik Gücü
infoMeterModeFuncThresholdPowerMsg Estimated maximum power that can be maintained for longer time periods.

The estimate highly depends on type and duration of this activity.
Daha uzun süreler boyunca korunabilecek tahmini maksimum güç.

Tahmin, büyük ölçüde bu aktivitenin türüne ve süresine bağlıdır.
infoMeterModeAvgActivePowerTitle Average Active Power Ortalama Aktif Güç
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Aktivite sırasında harcanan ortalama güç, gücün olmadığı veya çok küçük olduğu zaman aralıklarını saymaz(yokuş aşağı, frenleme).
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Dikey Güç
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Yükselirken ya da alçalırken oluşan gün kaybı/kazancı -

Negatif olması güç kazancı anlamına gelir (alçalma).

Kcal/h veya kJ/h , hesaplamalarında verimliliği de dikkate alır.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Sıcaklık
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Cihazla veya harici bir sensörle ölçülen ortam sıcaklığı.
infoMeterModePressureTitle Pressure Basınç
infoMeterModePressureMsg Ambient pressure as measured with the device or an external sensor. Cihazla veya harici bir sensörle ölçülen ortam basıncı.
infoMeterModeHumidityTitle Humidity Nemlilik
infoMeterModeHumidityMsg Ambient relative humidity as measured with the device or an external sensor. Cihazla veya harici bir sensörle ölçülen ortam bağıl nemi.
infoMeterModeClockTitle Clock Saat
infoMeterModeClockMsg Current time of the day. Günün şimdiki zamanı.
infoMeterModeCadenceTitle Cadence Kadans
infoMeterModeCadenceMsg Number of revolutions of the crank per minute, i.e. pedalling rate. Dakikadaki krank çevirme sayısı yani pedallama.
infoMeterModeHeartRateTitle Heart rate Nabız
infoMeterModeHeartRateMsg Number of heartbeats per minute. Nabız.
infoMeterModeGearRatioTitle Gear ratio Dişli Oranı
infoMeterModeGearRatioMsg Ratio of wheel revolutions vs. pedal turns per time unit, i.e. ratio of front sprocket and rear sprocket sizes. Higher number means higher gear. Teker devir oranı vs birim zamandaki pedallama yani öndeki dişlinin arkadakine oranı. Yüksek sayı yüksek vites anlamına gelir.
infoMeterModeKineticEnergyTitle Kinetic energy Kinetik enerji
infoMeterModeKineticEnergyMsg Height above ground level where your potential energy would equal your current kinetic energy.

In other words, your speed is equal to the speed you'd have after falling from this height (disregarding air resistance).

Likewise, it's the height you'd achieve by going straight up using your kinetic energy content only.
Potansiyel enerjinizin, mevcut kinetik enerjinize eşit olacağı yer seviyesinin üzerindeki yükseklik.

Başka bir deyişle, hızınız, bu yükseklikten düşmüş olsaydınız kazanacağınız hıza eşittir (hava direnci göz ardı edildiğinde).

Aynı şekilde, yalnızca kinetik enerji içeriğinizi kullanarak doğrudan yukarı çıkarak elde edeceğiniz yüksekliktir.
Key English Turkish
infoMeterModePowerMsg Power exerted during activity, due to drag forces, altitude change, etc.

Negative means power gain, e.g. when going downhill or braking.

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency and BMR into account.
Aktivite sırasında sarfedilen güç (sürükleme kuvveti, yükseklik değişikliği vs. nedeniyle)

Negatif olması güç kazancı anlamına gelir örneğin yokuş aşağı ya da frenlemede.

Kcal/h veya kJ/h , hesaplamalarında verimliliği ve BMH'yi de dikkate alır.
infoMeterModePowerTitle Power Güç
infoMeterModePressureMsg Ambient pressure as measured with the device or an external sensor. Cihazla veya harici bir sensörle ölçülen ortam basıncı.
infoMeterModePressureTitle Pressure Basınç
infoMeterModeRadiusMsg Beeline distance from the initial position of the track, i.e. displacement. Parkurun başlangıç konumundan kestirme mesafe, yani yer değiştirme.
infoMeterModeRadiusTitle Radius Yarıçap
infoMeterModeSlopeMsg Slope (gradient), a number describing terrain tilt where zero is horizontal. Higher number means steeper ascent, and negative is for descent. Eğim(derece), sıfırın yatay olduğu kabul edilerek arazi meyilini belirten sayıdır. Yüksek sayı daha dik bir çıkış anlamına gelirken negatif sayı inişi belirtir.
infoMeterModeSlopeTitle Slope Eğim
infoMeterModeSpeedMsg Instantaneous distance covered per unit of time. Birim zamanda katedilen anlık mesafe.
infoMeterModeSpeedTitle Speed Hız
infoMeterModeStepCadenceMsg Number of steps per minute. Dakika başına adım.
infoMeterModeStepCadenceTitle Step cadence Adım temposu
infoMeterModeStepCountMsg Number of steps taken. Kaydedilen adım sayısı.
infoMeterModeStepCountTitle Steps Adım
infoMeterModeTemperatureMsg Ambient temperature as measured with the device or an external sensor. Cihazla veya harici bir sensörle ölçülen ortam sıcaklığı.
infoMeterModeTemperatureTitle Temperature Sıcaklık
infoMeterModeVerticalPowerMsg Power loss or gain while ascending or descending.

Negative means power gain (descending).

When in kcal/h or kJ/h, it also takes efficiency into account.
Yükselirken ya da alçalırken oluşan gün kaybı/kazancı -

Negatif olması güç kazancı anlamına gelir (alçalma).

Kcal/h veya kJ/h , hesaplamalarında verimliliği de dikkate alır.
infoMeterModeVerticalPowerTitle Vertical Power Dikey Güç
infoMeterModeVerticalSpeedMsg Speed in the up (positive) or down (negative) vertical direction. Yukarı(pozitif) ya da aşağı(negatif) dikey yönde hız.
infoMeterModeVerticalSpeedTitle Vertical Speed Dikey Hız
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Rotanın düz bir çizgiden sapmasının ölçülmesi yani rotanın düz bir çizgi çizip çizmediği değil alanı ne kadar doldurduğudur. Düşük olması çoğunlukla daha iyidir.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Yalpalama
licenseDialogMapsTab Maps Harita
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Seçili lisans ürününe zaten sahipsin
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Uygulama başarıyla lisanslandı. Desteğiniz için teşekkürler!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
loading Loading… Yükleniyor…
locale en tr
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Strings
Translated Urban Biker/Strings
Translated Urban Biker/Strings

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infoMeterModeTemperatureTitle
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 1063