Translation

infoMeterModeDistanceMsg
English
Key English Turkish
prefNotificationAlwaysSummary Show app notification icon in system status bar at all times, not only when tracking is active. Bildirim simgesini sadece rota kaydedilirken değil her zaman durum çubuğunda göster.
prefMapDiskCacheSizeTitle Map cache size limit Harita önbelleği boyut sınırı
prefMapDiskCacheSizeSummary When viewing a map, both online and offline, parts are being cached locally to reduce the need for repeated download or recreation. This speeds up map loading and saves battery. (All profiles) Çevrimiçi veya çevrimdışı bir haritayı görüntülerken, tekrarlanan indirme veya yeniden oluşturma gereksinimini azaltmak için parçalar yerel olarak önbelleğe alınır. Bu harita yüklenmesini hızlandırır ve batarya tasarrufu sağlar. (Tüm profiller)
prefMapDiskCacheAgeTitle Map cache age limit Harita önbelleği yaş sınırı
prefProhibitLocationTitle Do not use Location Konum kullanma
prefProhibitLocationSummary Prevent GPS during activity Aktivite sırasında GPS kullanmaz
prefProhibitLocationAlertInfo Location will never be turned on nor used during activity, so map will not be available.

Data will be acquired exclusively from other sensors where available (Power, Speed, Cadence, Heart rate, Steps, Environment).
Etkinlik sırasında konum hiçbir zaman açılmayacak veya kullanılmayacaktır, bu nedenle harita kullanılamayacaktır.

Veriler, mevcut olduğunda diğer sensörlerden özel olarak alınacaktır (Güç, Hız, Tempo, Kalp atış hızı, Adımlar, Çevre).
prefMapTrackColorTitle Track color Rota rengi
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color Rehber rota rengi
prefActivityRecognitionNoteSummary These options rely on Android's physical activity recognition feature. It may not be accurate and can be laggy, use only if you are okay with that. Will work best when a speed sensor is used for distance and duration. Bu seçenekler, Android'in fiziksel aktivite tanıma özelliğine dayanır. Doğru olmayabilir ve gecikmeli olabilir, yalnızca bu durum sizin için sorun değilse kullanın. Mesafe ve süre için bir hız sensörü kullanıldığında en iyi sonucu verir.
prefGnssActivityRecognitionTitle Reduce location noise Konum gürültüsünü azaltın
prefGnssActivityRecognitionSummary Recognize standing still vs. moving for GPS. May introduce delays and some lost distance after a break, but will prevent most GPS noise. GPS için hareketsiz durmayı ve hareketli olmayı ayırt edin. Bir aradan sonra gecikmelere ve bir miktar mesafe kaybına neden olabilir, ancak çoğu GPS gürültüsünü önleyecektir.
prefGnssAutomaticSleepTitle GPS automatic sleep GPS otomatik uyku
prefGnssAutomaticSleepSummary Turn off location automatically while being still, and back on when movement starts. This reduces battery usage on longer breaks, without the need to stop the tracking. Hareketsizken konumu otomatik olarak kapatın ve hareket başladığında tekrar açın. Bu, izlemeyi durdurmaya gerek kalmadan daha uzun molalarda pil kullanımını azaltır.
infoMeterModeDistanceTitle Distance Mesafe
infoMeterModeDistanceMsg Distance traveled. Mesafe katetildi.
infoMeterModeDistanceOdoTitle Odometer Kilometre Sayacı
infoMeterModeDistanceOdoMsg Total distance traveled since first profile use. Profilin ilk kullanımından beri kaydedilen toplam mesafe.
infoMeterModeDurationTitle Duration Süre
infoMeterModeDurationMsg Duration of the trip, possibly excluding any pauses or stops. Yolculuk süresi (muhtemelen durma ve duraklamalar hariç).
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Geçen Süre
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Geçen süre, duraklamaları içerir fakat durdurmaları içermez.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Enerji
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Verimlilik ve BMR dikkate alınarak hesaplanan, rotada harcanan toplam enerji.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Etki (kümülatif)
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Harcanan enerjinin bir kısmı, ortalama hıza yakın sabit bir hızda gidildiğinde aynı gezintiyi yapmak için yeterli olabilir. Ortalama hız ne kadar yüksekse o kadar iyidir.
infoMeterModeAscentTitle Ascent Tırmanma
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Birikimli yükseklik kazancı (tırmanış).
infoMeterModeDescentTitle Descent İniş
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Birikimli yükseklik kaybı(iniş).
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle Yalpalama
Key English Turkish
infoDigitalFilterNotice Please note: This can be delayed from the real time by a minute or so, due to inevitable digital filtering delays. Lütfen dikkat: Bu, kaçınılmaz dijital filtreleme gecikmeleri nedeniyle gerçek zamandan bir dakika kadar gecikebilir.
infoMeterModeAccelerationMsg Rate of change of speed in time.

Negative means deceleration.
Zaman içinde hızın değişim oranı.

Negatif olması yavaşlama anlamına gelir.
infoMeterModeAccelerationTitle Acceleration Hızlanma
infoMeterModeAltitudeMsg Height above mean sea level (geoid). Deniz seviyesinden yükseklik(rakım).
infoMeterModeAltitudeTitle Altitude Yükseklik
infoMeterModeAscentMsg Cumulative altitude gain (climb). Birikimli yükseklik kazancı (tırmanış).
infoMeterModeAscentTitle Ascent Tırmanma
infoMeterModeAvgActivePowerMsg Average power exerted during activity, not counting time intervals where power was absent (downhill, braking, coasting). Aktivite sırasında harcanan ortalama güç, gücün olmadığı veya çok küçük olduğu zaman aralıklarını saymaz(yokuş aşağı, frenleme).
infoMeterModeAvgActivePowerTitle Average Active Power Ortalama Aktif Güç
infoMeterModeCadenceMsg Number of revolutions of the crank per minute, i.e. pedalling rate. Dakikadaki krank çevirme sayısı yani pedallama.
infoMeterModeCadenceTitle Cadence Kadans
infoMeterModeClockMsg Current time of the day. Günün şimdiki zamanı.
infoMeterModeClockTitle Clock Saat
infoMeterModeDescentMsg Cumulative altitude loss (drop). Birikimli yükseklik kaybı(iniş).
infoMeterModeDescentTitle Descent İniş
infoMeterModeDistanceMsg Distance traveled. Mesafe katetildi.
infoMeterModeDistanceOdoMsg Total distance traveled since first profile use. Profilin ilk kullanımından beri kaydedilen toplam mesafe.
infoMeterModeDistanceOdoTitle Odometer Kilometre Sayacı
infoMeterModeDistanceTitle Distance Mesafe
infoMeterModeDurationMsg Duration of the trip, possibly excluding any pauses or stops. Yolculuk süresi (muhtemelen durma ve duraklamalar hariç).
infoMeterModeDurationTitle Duration Süre
infoMeterModeEfficacyMsg Part of the energy spent that would suffice to make the same trip by moving at a constant speed equal to the average speed. Higher is better. Harcanan enerjinin bir kısmı, ortalama hıza yakın sabit bir hızda gidildiğinde aynı gezintiyi yapmak için yeterli olabilir. Ortalama hız ne kadar yüksekse o kadar iyidir.
infoMeterModeEfficacyTitle Efficacy (cumulative) Etki (kümülatif)
infoMeterModeElapsedMsg Duration of the trip, including all pauses but excluding stops. Geçen süre, duraklamaları içerir fakat durdurmaları içermez.
infoMeterModeElapsedTitle Elapsed time Geçen Süre
infoMeterModeEnergyMsg Energy spent for the trip, taking efficiency and BMR into account. Verimlilik ve BMR dikkate alınarak hesaplanan, rotada harcanan toplam enerji.
infoMeterModeEnergyTitle Energy Enerji
infoMeterModeFuncThresholdPowerMsg Estimated maximum power that can be maintained for longer time periods.

The estimate highly depends on type and duration of this activity.
Daha uzun süreler boyunca korunabilecek tahmini maksimum güç.

Tahmin, büyük ölçüde bu aktivitenin türüne ve süresine bağlıdır.
infoMeterModeFuncThresholdPowerTitle Functional Threshold Power İşlevsel Eşik Gücü
infoMeterModeGearRatioMsg Ratio of wheel revolutions vs. pedal turns per time unit, i.e. ratio of front sprocket and rear sprocket sizes. Higher number means higher gear. Teker devir oranı vs birim zamandaki pedallama yani öndeki dişlinin arkadakine oranı. Yüksek sayı yüksek vites anlamına gelir.

Loading…

User avatar KoanTau

Translation changed

Urban Biker / StringsTurkish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infoMeterModeDistanceMsg
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-tr.xml, string 1034