Translation

prefTrackingStartPromptSummary
English
Key English Ukrainian
prefMapGuideRouteColorTitle Guide route color Колір шляху для слідування
prefActivityRecognitionNoteSummary These options rely on Android's physical activity recognition feature. It may not be accurate and can be laggy, use only if you are okay with that. Will work best when a speed sensor is used for distance and duration. Ці параметри залежать від функції розпізнавання фізичної активності Android. Це може бути неточним і може бути запізнілим, використовуйте лише у тому випадку, якщо вас задовільняє результат. Найкраще працюватиме, коли датчик швидкості використовується для відстані та тривалості.
prefGnssActivityRecognitionTitle Reduce GPS noise Зменшення «шуму» GPS
prefGnssActivityRecognitionSummary Recognize standing still vs. moving for GPS. This may introduce lag and some lost distance or altitude after a break, but will prevent most GPS noise. Розпізнавання стояння на місці та руху для GPS. Це може спричинити затримку та деяку втрату відстані чи висоти після перерви, але запобігає більшості шумів GPS.
prefGnssAutomaticSleepTitle GPS auto sleep GPS автоматичний режим сну
prefGnssAutomaticSleepSummary Turn off location automatically while being still, and back on when movement starts. This reduces battery usage on longer breaks, without the need to stop the tracking. Автоматично вимикати місцезнаходження, перебуваючи в нерухомому стані, і знову вмикати його, коли починається рух. Це зменшує витрату акумулятора на тривалі перерви без необхідності припиняти відстеження.
prefAppVisualThemeSummary (All profiles) (Всі профілі)
prefAppVisualThemeTitle @null
prefAppVisualThemeDialogTitle App visual theme Візуальна тема додатку
prefAutoTerrainTitle AutoTerrain Авто поверхня
prefAutoTerrainSummary Sense terrain roughness by measuring vibrations, and adjust the rolling resistance coefficient (Cᵣᵣ) accordingly when computing power. Визначення нерівності місцевості виміром вібрації та відповідне регулювання коефіцієнта опору коченню (Cᵣᵣ) при обчисленні потужності.
prefAutoTerrainNote1Summary Device should be held fixed to a vehicle (e.g. on a bike handlebars), and not in a hand or in a pocket while using this. Під час використання пристрій слід тримати закріпленим на транспортному засобі (наприклад, на кермі велосипеда), а не в руці чи кишені.
prefAutoTerrainNote2Summary Powers obtained using a power sensor are not affected by this feature. Ця функція не впливає на потужності, отримані за допомогою датчика потужності.
prefMeterSettingsNoteSummary More settings are available via a menu accessed by long-clicking on a meter field. Більше налаштувань доступні через меню, доступ до якого здійснюється тривалим клацанням на полі лічильника.
prefTrackingStartPromptTitle Tracking start prompt Підказка про початок відстеження
prefTrackingStartPromptSummary Confirmation dialog before starting tracking Діалог підтвердження перед початком відстеження
prefTrackingStopPromptTitle Tracking stop prompt Підказка зупинки відстеження
prefTrackingStopPromptSummary Confirmation dialog before stopping tracking Діалог підтвердження перед припиненням відстеження
prefTrackingButtonModeTitle Alternative behavior Альтернативна поведінка
prefTrackingButtonModeSummary (All profiles) Click or long-click for Pause, separate button for Stop. (Усі профілі)Клацніть або утримуйте для призупинення, окрема кнопка для зупинки.
prefGpsBoostNoteSummary Location updates will always be forced to the highest frequency during navigation Під час навігації оновлення про місцезнаходження завжди виконуватиметься з найвищою частотою
prefNoSoundInsideFenceTitle No sounds inside fence Без звуку у прихованій зоні
prefNoSoundInsideFenceSummary Do not make sounds while inside a fence, except for the alarms. При знаходженні всередині прихованої зони не відтворювати жодних звуків, крім сигналів попереджень.
prefSteadyScreenTitle Screen stabilization Стабілізація екрану
prefSteadyScreenNote1 This feature helps you to see the screen a bit clearly while on the go. The image on the screen is stabilized by applying rapid small movements that try to counteract external shaking. Ця функція допомагає вам бачити екран трохи чіткіше під час руху по вибоїстій місцевості. Зображення на екрані стабілізується швидкими невеликими рухами, які намагаються нейтралізувати зовнішнє тремтіння.
prefSteadyScreenNote2 This works best for slower movements, such as phone swaying in hand while walking, but also on handlebars while riding or in a car while driving. Найкраще функція працює при повільних переміщеннях, таких як похитування телефону в руці під час ходьби, а також на кермі під час їзди або в автомобілі під час керування автомобілем.
prefGpsIntervalAdaptiveTitle Adaptive Адаптивний
prefGpsIntervalAdaptiveSummary Automatically adjust the GPS update interval between 1 and 5 seconds, depending on speed. Автоматично регулюйте інтервал оновлення GPS від 1 до 5 секунд залежно від швидкості.
prefGpsIntervalAdaptiveNote Adaptive update intervals can help reduce battery consumption when moving slowly or taking frequent breaks. Адаптивні інтервали оновлення можуть допомогти зменшити споживання батареї під час повільного руху або частих зупинках.
prefOnlineElevationTitle Online elevation Висота з інтернет
prefOnlineElevationSummary Use elevation data from the Internet to improve altitude baseline accuracy. Enabled by default. Використовуйте дані про висоту з Інтернету, щоб підвищити точність базової лінії висоти. Увімкнено за замовчуванням.
Key English Ukrainian
prefSteadyScreenModeAuto Intelligent enabled (default) Інтелектуальний увімкнено (за замовчуванням)
prefSteadyScreenModeAutoInfo Activate screen stabilization feature only on bumpy terrain during tracking. This is a good balance of comfort and battery use. Активуйте функцію стабілізації екрана лише на вибоїстій місцевості під час стеження. Це хороший баланс комфорту та використання акумулятора.
prefSteadyScreenModeOff Off Вимкнено
prefSteadyScreenModeOffInfo Never activate screen stabilization feature Ніколи не активуйте функцію стабілізації екрана
prefSteadyScreenModeOn Enabled Увімкнено
prefSteadyScreenModeOnInfo Keep screen stabilization feature always active during tracking. This may consume more battery while the screen is on. Тримайте функцію стабілізації екрана завжди активною під час відстеження. Це може споживати більше заряду акумулятора, коли екран увімкнено.
prefSteadyScreenNote1 This feature helps you to see the screen a bit clearly while on the go. The image on the screen is stabilized by applying rapid small movements that try to counteract external shaking. Ця функція допомагає вам бачити екран трохи чіткіше під час руху по вибоїстій місцевості. Зображення на екрані стабілізується швидкими невеликими рухами, які намагаються нейтралізувати зовнішнє тремтіння.
prefSteadyScreenNote2 This works best for slower movements, such as phone swaying in hand while walking, but also on handlebars while riding or in a car while driving. Найкраще функція працює при повільних переміщеннях, таких як похитування телефону в руці під час ходьби, а також на кермі під час їзди або в автомобілі під час керування автомобілем.
prefSteadyScreenTitle Screen stabilization Стабілізація екрану
prefTemperatureSensorDerivedSummary This device does not have an ambient temperature sensor, but rough values can be derived using other internal sensors (such as CPU temperature). Цей пристрій не має датчика температури навколишнього середовища, але приблизні значення можна отримати за допомогою інших внутрішніх датчиків (наприклад, температури ЦП).
prefTemperatureSensorDerivedTitle Use derived sensor Використати непрямі покази сенсорів
prefTrackingButtonFreePlacementSummary (All profiles) Allows the Rec button to be placed anywhere in the layout. When disabled, the Rec button will be fixed on the button bar. (Усі профілі) Дозволяє розташувати кнопку „Запис“ будь-де на макеті. Якщо вимкнено, кнопка „Запис“ буде зафіксована на панелі кнопок.
prefTrackingButtonFreePlacementTitle Free Rec button placement Вільне розміщення кнопки „Запис“
prefTrackingButtonModeSummary (All profiles) Click or long-click for Pause, separate button for Stop. (Усі профілі)Клацніть або утримуйте для призупинення, окрема кнопка для зупинки.
prefTrackingButtonModeTitle Alternative behavior Альтернативна поведінка
prefTrackingStartPromptSummary Confirmation dialog before starting tracking Діалог підтвердження перед початком відстеження
prefTrackingStartPromptTitle Tracking start prompt Підказка про початок відстеження
prefTrackingStopPromptSummary Confirmation dialog before stopping tracking Діалог підтвердження перед припиненням відстеження
prefTrackingStopPromptTitle Tracking stop prompt Підказка зупинки відстеження
prefUnitsEnergyEntries_0 [kcal] [ккал]
prefUnitsEnergyEntries_1 [kJ] [кДж]
prefUnitsEnergyEntries_2 [kWh] [кВт-год]
prefUnitsEnergyEntries_3 [Liters of gasoline] [литри бензина]
prefUnitsPowerEntries_0 [W] [Вт]
prefUnitsPowerEntries_1 [HP] [к.с.]
prefUnitsPowerEntries_2 [kcal/h] [ккал/год]
prefUnitsPowerEntries_3 [kJ/h] [кДж/год]
prefUnitsSlopeEntries_0 Percent [%] Процент [%]
prefUnitsSlopeEntries_1 Degree [°] Градус [°]
prefUnitsSlopeEntries_2 Per mille [‰] Проміле [‰]

Loading…

User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsUkrainian

a month ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Діалог підтвердження перед початком відстеження".

Fix string

Reset

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
prefTrackingStartPromptSummary
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
translate/strings-uk.xml, string 1174