Translation

locale
English
Key English Vietnamese
infoMeterModeVibrationsTitle Vibrations Rung động
infoMeterModeWriggleMsg Measure of route deviation from a straight line, i.e. how much it fills the area instead of going straight. Lower is usually better. Đo độ lệch của tuyến đường so với đường thẳng, tức là nó lấp đầy khu vực đó bao nhiêu thay vì đi thẳng. Thấp hơn thường là tốt hơn.
infoMeterModeWriggleTitle Wriggle quằn quại
infoSpeedometerMsg Shows your current, maximum and average speed.

Stall indicator indicates when the speed value wasn't updated in a while and can't be trusted.

Pace indicator are small arrows near the speed value that show when the current speed is above or below the average speed.
Hiển thị tốc độ hiện tại, tối đa và trung bình của bạn.

Chỉ báo dừng cho biết giá trị tốc độ không được cập nhật trong một thời gian và không thể tin cậy được.

Chỉ báo tốc độ là các mũi tên nhỏ gần giá trị tốc độ hiển thị khi tốc độ hiện tại cao hơn hoặc thấp hơn tốc độ trung bình.
infoSpeedometerTitle Speedometer Đồng hồ tốc độ
inProgress In progress Trong tiến trình
licenseDialogMapsTab Maps Bản đồ
licenseDialogProTab @string/proLicenseLabel
licenseDialogUltimateTab @string/ultimateLicenseLabel
licenseItemAlreadyOwned License item already owned Mục giấy phép đã được sở hữu
licenseItemOwned Currently owned Hiện đang sở hữu
licenseSuccessDialogMessage The app was licensed successfully. Thank you for your support! Ứng dụng đã được cấp phép thành công. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
licenseSuccessDialogTitle @string/app_name
licenseUpgradeTitle Upgrade your license Nâng cấp giấy phép của bạn
loading Loading… Đang tải…
locale en vi
manageSubscriptions Manage subscriptions Quản lý các mục đăng kí
mapboxMapsFeatures ⭐ Mapbox premium maps
⭐ Navigation
⭐ Online altitude baseline
⭐ No ads
⭐ All free features and maps
⭐ Bản đồ cao cấp Mapbox
⭐ Điều hướng
⭐ Đường cơ sở độ cao trực tuyến
⭐ Không có quảng cáo
⭐ Tất cả các tính năng và bản đồ miễn phí
mapboxMapsLabel Mapbox
mapLayerSatellite Satellite Vệ tinh
mapLayerStreet Street Đường phố
mapLayerTerrain Terrain địa hình
mapLayerTypes_0 @string/mapLayerStreet
mapLayerTypes_1 @string/mapLayerTerrain
mapLayerTypes_2 @string/mapLayerSatellite
mapMarkerClickInfo Click for options Bấm vào để lựa chọn
mapMarkerFinish Finish Hoàn thành
mapMarkerMyLocation My location Vị trí của tôi
mapMarkerStart Start Bắt đầu
mapPlaceSearch Where to? Đi đâu?

Loading…

User avatar None

Automatic translation

Urban Biker / StringsVietnamese

3 months ago
User avatar None

New contributor

Urban Biker / StringsVietnamese

New contributor 3 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "vi".

Fix string

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
locale
Flags
java-format
String age
3 months ago
Source string age
4 years ago
Translation file
translate/strings-vi.xml, string 1