Exit Zen
menuScreenshot
English
meterModeFTPower
English
meterModeFTPowerShort
English
powerSourceWeightTitle
English
powerSourceWeightInfo
English
powerSourceWeight_0
English
powerSourceWeight_1
English
powerSourceWeight_2
English
powerSourceWeight_3
English
summaryDriverWeight
English
summaryDriverWeightInfo
English
summaryVehicleWeight
English
summaryVehicleWeightInfo
English
summaryEfficiencyInfo
English
summaryDragAreaInfo
English
summaryRollResistCoefInfo
English
summaryBasalMetabolicRateInfo
English
summaryLocationIntervalInfo
English
summaryDeviceRestartsCountInfo
English
summaryDeviceAutoPauseCount
English