Translation

dialogTracksShareChoices_1
English
Key English Lithuanian
dialogCameraPermissionRequest Permission is needed so the app can activate the flashlight. Reikalingas leidimas, kad programa galėtų aktyvuoti žibintuvėlį.
dialogPermissionProblemMessage This permission is needed for the app to function properly. It can be granted in the App permissions settings page.

Go there now?
Šis leidimas reikalingas, kad programa tinkamai veiktų. Tai gali būti suteikta programų leidimų nustatymų puslapyje.

Ar pereiti ten dabar?
dialogActivityRecognitionPermissionRequestTitle Physical activity permission Fizinės veiklos leidimas
dialogActivityRecognitionPermissionRequest Permission is needed so the app can use built-in sensors like Step Detector sensor. Reikia leidimo, kad programa galėtų naudoti įmontuotus jutiklius, pvz., „Step Detector“ jutiklį.
dialogScreenshotTitle Screenshot Ekrano kopija
dialogGoogleMapTermsViolation Google does not permit capturing contents of their maps, so map type must first be changed to any other.

Change map type now?
„Google“ neleidžia užfiksuoti jų žemėlapių turinio, todėl pirmiausia reikia pakeisti žemėlapio tipą.

Keisti žemėlapio tipą dabar?
dialogWaitTitle Please wait Palaukite
dialogScreenshotPreparing Preparing screenshot… Ruošiama ekrano kopija …
dialogLoginUsernameHint Username Vartotojo vardas
dialogLoginPasswordHint Password Slaptažodis
dialogCloudAccountDisconnectMessage Disconnect this account? Atjungti šią paskyrą?
dialog_fenceguard_add_entries_0 Add fence Pridėti saugos lauką
dialog_fenceguard_update_entries_0 Update fence Atnaujinti lauką
dialog_fenceguard_update_entries_1 Remove fence Pašalinti lauką
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIPai (baigti)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Tik GPX
mapLayerStreet Street Gatvė
mapLayerTerrain Terrain Reljefas
mapLayerSatellite Satellite Palydovas
mapMarkerMyLocation My location Mano vieta
mapMarkerStart Start Pradžia
mapMarkerFinish Finish Pabaiga
unitKm km km
unitKmh km/h km/h
unitMiles mi mi
unitMph mph mph
unitMinPerKm min/km min/km
unitMinPerKmShort /km /km
unitMinPerMile min/mi min/mi
unitMinPerMileShort /mi /mi
unitMSxS m/s² m/s²
Key English Lithuanian
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Pastaba
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Dėmesio: Ši veiksmas neatstatomas.

Trinti įrašą %1$s?
dialogTrackEditNotesHint Notes Pastabos
dialogTrackEditTitleHint Title Pavadinimas
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Kilo problemų. Pabandykite vėl.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Įrašas bus tęsiamas profilyje %1$s. Tęsti?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Vykdomas sekimas. Pirma išjunkit ar pristabdykit GPS.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profilis %1$s, sukūręs šį įrašą, nebeegzistuoja. Tęsti dabartiniame profilyje %2$s?
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Tvarkomas profilis %1$s netuščias. Pirma perkraukite.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktyvus profilis bus perjungtas iš %1$s į %2$s. Tęsti?
dialogTrackResumeTitle Resume track Tęsti įrašą
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Ruošiamasi tęsti, palaukite…
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Dėmesio: Šis veiksmas neatstatomas.

Trinti pažymėtus įrašus?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Trinti įrašus
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIPai (baigti)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Tik GPX
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Negalima pasidalinti daugiau nei 100 įrašų vienu metu.
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Kilo problemų. Pabandykite vėl.
dialogTracksShareTitle Share tracks Dalintis įrašais
dialogTrackUploadActivityType Activity type Užsiėmimo tipas
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Pasidalink mintimis…
dialogTrackUploadPlatform Online service Online paslaugos
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Ruošiami trasos duomenys…
dialogTrackUploadSending Sending… Siunčiama…
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Dalintis dar kartą
dialogTrackUploadShareButton Share Dalintis
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Eikite
dialogTrackUploadUpdateButton Update Atnaujinti
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Palaukite
dialogWaitTitle Please wait Palaukite

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
dialogTracksShareChoices_1
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-lt.xml, string 330