Translation

dialogTracksShareGeneralErrorMessage
English
Key English Czech
dialogProfileTotalsResetMessage Reset profile totals to zero? Vynulovat čítače v profilu?
dialogProfileSwitchTitle Switch profile Přepnout profil
dialogProfileSwitchMessage Tracking is active. Are you sure to switch to profile %1$s? Je spuštěný záznam trasy. Opravdu chcete přepnout do profilu %1$s?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Smazat trasy
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Upozornění: Tuto akci nelze vrátit zpět.

Smazat vybrané trasy?
dialogTrackDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete the track %1$s?
Varování: Akci nelze vzít zpět.

Smazat trasu %1$s?
dialogTrackResumeTitle Resume track Obnovení trasy
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Záznam trasy je aktivní. Nejdříve vypněte nebo pozastavte GPS.
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Cílový profil %1$s není prázdný. Nejdřív ho přenastavte.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktivní profil bude přepnut z %1$s na %2$s. Pokračovat?
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profil %1$s, ve kterém byla trasa uložena již neexistuje. Pokračovat v aktuálním profilu %2$s?
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Trasa bude zaznamenávána v profilu %1$s. Pokračovat?
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Chyba operace. Zkuste to prosím znovu.
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Obnovuji, čekejte prosím…
dialogTracksShareTitle Share tracks Sdílet trasy
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Chyba. Zkuste to prosím znovu.
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Nelze sdílet více než 100 tras najednou.
dialogGpsSettingsPromptTitle Location is turned off Poloha je vypnutá
dialogGpsSettingsPromptMessage You won't be able to use most of the features of this app without Location.

Please make sure the Location is enabled and set to 'High accuracy' mode.

Open Location Settings now?
Bez Polohy nebudete moci používat většinu funkcí aplikace.

Zkontrolujte, že Poloha je zapnutá a přepnuta do módu 'Nejvyšší přesnost'.

Mám otevřít nastavení Polohy?
dialogBaroAltitudePromptTitle Barometric altitude problem Problém barometrické výšky
dialogBaroAltitudePromptMessage Barometric Altitude has been turned off forcibly due to discrepancy with GPS altitude!

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces!
Barometrická nadmořská výška byla násilně vypnuta kvůli nesouladu s GPS nadmořskou výškou!

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorách!
dialogBaroAltitudeNoticeTitle Notice Poznámka
dialogBaroAltitudeNoticeMessage Barometric Altitude works only outdoors.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Barometrická výška funguje pouze venku.

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorách, jako jsou některá vozidla a letadla.
dialogThermoBarometerNoticeTitle Notice Poznámka
dialogThermoBarometerNoticeMessage Thermo Barometer depends on outdoor air temperature for accuracy.

Please do not use it in closed or air-conditioned spaces like some vehicles and airplanes.
Přesnost teplotního barometru závisí na venkovní teplotě vzduchu.

Nepoužívejte v uzavřených nebo klimatizovaných prostorách, jako jsou některá vozidla a letadla.
dialogResetTitle Finish Dokončit
dialogResetMessage Save this track and prepare for a new one? Uložit tuto trasu a připravit se na novou?
dialogResetNoTrackMessage No track was recorded. Reset the meters now? Nebyla zaznamenána žádná trasa. Vynulovat měřidla?
dialogScreenHudMode HUD mirror mode Zrcadlový režim HUD
dialogScreenOrientationAuto Automatic Automatická
dialogScreenOrientationPortrait Portrait Na výšku
Key English Czech
dialogTrackEditNotesHint Notes Poznámky
dialogTrackEditTitleHint Title Název
dialogTrackResumeGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Chyba operace. Zkuste to prosím znovu.
dialogTrackResumeGeneralPromptMessage Track will be resumed in profile %1$s. Continue? Trasa bude zaznamenávána v profilu %1$s. Pokračovat?
dialogTrackResumeGpsActiveMessage Tracking is active. Please turn off or pause the GPS first. Záznam trasy je aktivní. Nejdříve vypněte nebo pozastavte GPS.
dialogTrackResumeProfileMissingMessage Profile %1$s which created this track does not exist anymore. Resume in current profile %2$s? Profil %1$s, ve kterém byla trasa uložena již neexistuje. Pokračovat v aktuálním profilu %2$s?
dialogTrackResumeProfileNotBlankMessage Target profile %1$s is not blank. Please reset first. Cílový profil %1$s není prázdný. Nejdřív ho přenastavte.
dialogTrackResumeProfileSwitchMessage Active profile will be switched from %1$s to %2$s. Continue? Aktivní profil bude přepnut z %1$s na %2$s. Pokračovat?
dialogTrackResumeTitle Resume track Obnovení trasy
dialogTrackResumeWaitMessage Resuming, please wait… Obnovuji, čekejte prosím…
dialogTracksDeleteMessage Warning: This action cannot be undone.

Delete selected tracks?
Upozornění: Tuto akci nelze vrátit zpět.

Smazat vybrané trasy?
dialogTracksDeleteTitle Delete tracks Smazat trasy
dialogTracksShareChoices_0 ZIPs (complete) ZIPy (kompletní)
dialogTracksShareChoices_1 GPX only Pouze GPX
dialogTracksShareCountExceeded Cannot share more than 100 tracks at once. Nelze sdílet více než 100 tras najednou.
dialogTracksShareGeneralErrorMessage Some error occurred. Please try again. Chyba. Zkuste to prosím znovu.
dialogTracksShareTitle Share tracks Sdílet trasy
dialogTrackUploadActivityType Activity type Typ aktivity
dialogTrackUploadDescriptionHint Share your thoughts… Sdílejte své dojmy…
dialogTrackUploadPlatform Online service Online služby
dialogTrackUploadPreparing Preparing track data… Připravuji data trasy…
dialogTrackUploadSending Sending… Odesílám…
dialogTrackUploadShareAgainButton Share again Sdílet znovu
dialogTrackUploadShareButton Share Sdílet
dialogTrackUploadStravaIsCommute Commute Dojíždění
dialogTrackUploadUpdateButton Update Aktualizovat
dialogTrackUploadWaitTitle Please wait Prosím čekejte
dialogWaitTitle Please wait Prosím čekejte
disclaimerText1 This app is provided as is, and you use it at your own risk. We, the publisher, will not be held responsible for any mishap, loss of possession, injury or worse involving you or a third person, arising from app usage during a ride or otherwise. Tato aplikace je poskytována tak jak je a používáte ji na vlastní zodpovědnost. My, vydavatelé, neneseme zodpovědnost za jakoukoliv nehodu, ztrátu na majetku, zranění a podobně na Vás nebo třetí osobě, které vzniklo při použití této aplikace při jízdě nebo jiné aktivitě.
disclaimerText2 Please use this app wisely and DO NOT operate it while driving a car, riding a motorbike, a bicycle, or any other vehicle. Prosím používejte tuto aplikaci s rozmyslem a NEOVLÁDEJTE jí při řízení automobilu, motocyklu, kola nebo jiného dopravním prostředku.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Urban Biker/Strings
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Urban Biker/Urban Biker Chyba operace. Zkuste to prosím znovu.
Translated Urban Biker/Strings CDošlo k chybaě. Zkuste to prosím znovuakci opakovat.
Translated Urban Biker/Strings Chyba operace. Zkuste to prosím znovu.

Loading…

User avatar svatas

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
User avatar svatas

Translation changed

Urban Biker / StringsCzech

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Some error occurred. Please try again. Chyba operace. Zkuste prosím znovu. Urban Biker

String information

Key
dialogTracksShareGeneralErrorMessage
Flags
java-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
translate/strings-cs.xml, string 222